GAME INMOBILIARIA Construcció Lleida Lleida

LA PLUSVÀLUA MUNICIPAL

17/02/2020

La plusvàlua és l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. S'aplica quan es ven o es dóna un immoble

Quan és un immoble el que es ven, és la part venedora la qual ha d'abonar l'impost. En el cas d'una donació o herència, la persona que rep el bé és la que ho haurà de fer a l'Ajuntament on s'ubiqui l'immoble.

Es calcula en funció de la valor cadastral del bé, i de el temps transcorregut en poder de la part venedora o del donant.